AVRASYA İSLAM ŞURASI FETVA MECLİSİ KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULÜ

1-           Meclisin kuruluş amacı, Avrasya coğrafyasında yaşayan Müslümanların güncel dinî ve fıkhî meselelerine ortak çözüm üretmektir.

2-           Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi 11-14 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen IX. Avrasya İslam Şûrası’nda alınan karar gereğince kurulmuştur.

3-           Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi, üye ülkelerin fetva konusundaki uzmanları arasından önerdiği ilim adamlarından oluşur.

4-           Mecliste herhangi bir dini idarenin üyeliği boşaldığında ilgili idare onun yerine yeni bir üye belirler ve Meclis Başkanına yazıyla bildirir.

5-           Meclis Başkanı ve başkan yardımcıları Başkanlık Divanı Başkanının onayı ile göreve başlar. Görev süreleri … yıldır.

6-           Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı Başkanına karşı sorumludur.

7-           Meclis Başkanı, toplantının gündemine uygun olarak birikimlerinden ve görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişileri davet edebilir.

8-           Meclis, Meclis Başkanının uygun gördüğü yerde ve tarihte yılda en az 1 defa toplanır. Meclis Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Meclisi olağanüstü toplayabilir.

9-           Meclis, Meclis Başkanının başkanlığında toplanır. Meclis Başkanının bulunmadığı hallerde yardımcılarından biri ona vekalet eder.

10-         Toplantı gündemi, Gündemle ilgili konunun uzmanlarınca hazırlanan çalışma, rapor ve teklifler, Başkan tarafından meclis üyelerine toplantıdan en az iki ay önce gönderilir.

11-         Meclis toplantısının gündemi, üyelerin önerileri dikkate alınarak Meclis Başkanı tarafından belirlenir.

12-         Toplantıda gündeme alınan konular hakkında hazırlanan çalışma ve raporların sunumu yapılır. Meclis üyeleri ve davetliler çalışma ve raporlar hakkında görüşlerini ve müzakerelerini yaparlar. Başkan uygun gördüğü konuları oylamaya sunar.

13-         Meclis, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Karara muhalif olanlar karar metnini imzalamaksızın isimlerinin altına “muhalifim” ibaresini yazarlar. Muhalefet şerhleri ayrı birer metin olarak yazılıp imzalandıktan sonra karar metnine eklenir.

14-         Meclisin kararları istişari mahiyettedir. Alınan kararlar Başkanlıkça Avrasya coğrafyasında yer alan dini idarelere bildirilir.

15-         Başkan, meclis üyeleri arasından uygun gördüğü kişiyi raportör olarak belirler.

16-         Toplantılardaki müzakereler, tartışmalar ve alınan kararlar, raportör tarafından tutanağa geçirilerek Başkan ve raportör tarafından imzalanır ve tüm üyelere gönderilir.

17-         Meclis gerekli gördüğü konularda geçici veya daimi çalışma grupları oluşturabilir.

18-         Meclisin sekreterya işleri, Meclis Başkanına bağlı olarak kurulacak sekreterya tarafından yürütülür.

19-         Sekreterya; toplantıların hazırlıklarını yapmak, gündem, tutanak ve kararlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, alınan kararları üye ülkelerin dini idarelerine ve mümasil kuruluşlara bildirmek, toplantılarda sunulan tebliğ, müzakere ve kararları basıma hazır hale getirmek, dağıtımını sağlamak ve Meclis Başkanının verdiği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.